Jaarstukken 2019

Paragrafen

Financiering

Algemeen
Bij de financiering van de gemeentelijke activiteiten en investeringen gaan we uit van integrale financiering. Dat wil zeggen dat we steeds kijken naar de totale financieringsbehoefte van de gemeente. De financiering met externe financieringsmiddelen beperken we zoveel mogelijk door vooral de beschikbare interne financieringsmiddelen (reserves en voorzieningen) te gebruiken om het renteresultaat optimaal te maken. Bij de huidige verwachtingen over de renteontwikkeling wordt ook met kort geld gefinancierd, omdat de rente hiervan nog steeds uitzonderlijk laag is. Financiering voor een periode van langer dan een jaar wordt alleen aangetrokken voor de uitoefening van de publieke taak. De termijn wordt daarbij bepaald door de aard van de te financieren investeringen, de resterende looptijd van de bestaande leningen en de te betalen rentepercentages bij de verschillende looptijden van de leningen.

De investeringen in vaste activa en de beschikbare financieringsmiddelen op lange termijn staan in het volgende overzicht.

Financieringspositie

saldo per

mutaties

saldo per

01-01-2019

in 2019

31-12-2019

Vaste activa

58.066.547

2.848.265

60.914.812

Totaal vaste activa

58.066.547

2.848.265

60.914.812

Reserves

22.174.822

58.901

22.233.723

Voorzieningen

2.990.355

404.452

3.394.807

Langlopende leningen o/g

44.330.427

4.695.187-

39.635.240

Totaal vaste passiva

69.495.605

4.231.834-

65.263.770

Financieringspositie

11.429.058

7.080.100-

4.348.958

De financieringspositie is in 2019 afgenomen met een bedrag van € 7.080.100.
Dit resulteert in een financieringsoverschot van € 4.348.958 per 31 december 2019.

Financieringspositie (overschot) 01 januari 2019   €   11.429.058
De financieringspositie in het verslagjaar is gedaald door:

  • Een toename van de vaste activa met een bedrag van   €   - 2.848.265
  • Een afname van de langlopende leningen met een bedrag van   €   - 4.695.187

De financieringspositie in het verslagjaar is gestegen door:

  • Een toename van de reserves met een bedrag van (incl. resultaat)   €      58.901
  • Een toename van de voorzieningen met een bedrag van    €   404.452

Financieringspositie (overschot) 31 december 2019   €   4.348.958

In het volgende overzicht wordt het verloop van de financieringspositie nader weergegeven.

Omschrijving

Besteding

Herkomst

middelen

middelen

Materiële vaste activa, netto investeringen

5.321.625

Materiële vaste activa, afschrijvingen

2.993.358

Financiële vaste activa, netto investeringen

609.080

Financiële vaste activa, aflossingen

89.082

Mutatie vaste activa

5.930.705

3.082.440

Algemene reserve, toename

6.591.318

Algemene reserve, afname

890.808

Bestemmingsreserves, toename

5.473.999

Bestemmingsreserves, afname

11.692.370

Rekeningresultaat 2019

576.762

Mutatie eigen vermogen

12.583.178

12.642.079

Voorzieningen, toename

712.867

Voorzieningen, afname

308.415

Langlopende geldleningen o/g, opname

15.000.225

Langlopende geldleningen o/g, aflossingen

19.695.412

Mutatie vreemd vermogen

20.003.827

15.713.092

Totaal

38.517.711

31.437.611

Saldo: besteding minus herkomst

7.080.100-

Deze pagina is gebouwd op 06/16/2020 16:07:35 met de export van 06/16/2020 16:05:20