Jaarstukken 2019

Jaarrekening

Balans per 31 december 2019

ACTIVA

Ultimo

Ultimo

2019

2018

Vaste activa

Materiële vaste activa

- Investeringen met een economisch nut

30.891

33.483

- Investeringen economisch nut waarvoor een heffing kan worden geheven

9.800

9.380

- Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

16.480

11.980

Totaal

57.171

54.843

Financiële vaste activa

- Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

204

204

- Leningen aan overige verbonden partijen

3.100

2.531

- Overige langlopende leningen

440

489

Totaal

3.744

3.224

Totaal vaste activa

60.915

58.067

Vlottende activa

Voorraden

- Onderhanden werk

3.338

3.288

Totaal

3.338

3.288

Uitzettingen

- Vorderingen op openbare lichamen

4.508

4.652

- Verstrekte kasgeldleningen

54

96

- Rekening-courant verhouding met het Rijk

2.113

7.921

- Overige vorderingen

2.279

2.796

Totaal

8.955

15.465

Liquide middelen

- Kas- en banksaldi

13

29

Totaal

13

29

Overlopende activa

- Nog te ontvangen uitkeringen van overheidslichamen

25

40

- Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen

2.595

2.690

Totaal

2.621

2.731

Totaal vlottende activa

14.927

21.512

Totaal activa

75.842

79.579

Recht op verliescompensatie krachtens de Wet op de vennootschapsbelasting 1969

Bedragen x € 1.000

PASSIVA

Ultimo

Ultimo

2019

2018

Vaste passiva

Eigen vermogen

- Algemene reserve

11.780

6.323

- Overige bestemmingsreserves

9.877

16.095

- Gerealiseerd resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten

577

-243

Totaal

22.234

22.175

Voorzieningen

- Voorzieningen

3.395

2.990

Totaal

3.395

2.990

Vaste schulden, met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

- Binnenlandse banken en overige financiële instellingen

39.630

44.325

- Waarborgsommen

6

5

Totaal

39.635

44.330

Totaal vaste passiva

65.264

69.496

Vlottende passiva

Netto vlottende schulden, met rentetypische looptijd korter dan één jaar

- Overige kasgeldleningen

- Bank- en girosaldi

4.099

2.991

- Overige schulden

2.179

2.746

Totaal

6.279

5.736

Overlopende passiva

- Nog te betalen bedragen

4.143

4.134

- Nog te besteden uitkeringen van overheidslichamen

36

29

- Overige vooruitontvangen bedragen

121

184

Totaal

4.299

4.347

Totaal vlottende passiva

10.578

10.083

Totaal passiva

75.842

79.579

Gewaarborgde geldleningen

28.359.703

28.359.703

Deze pagina is gebouwd op 06/16/2020 16:07:35 met de export van 06/16/2020 16:05:20