Jaarstukken 2019

Jaarrekening

Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

Het rekeningresultaat
Het rekeningresultaat is volgens de regelgeving van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) weergegeven in:

  • Het saldo van baten en lasten van € 58.901 voordelig.  
    Dit is het resultaat van de 4 thema’s, algemene dekkingsmiddelen, overhead en overige baten en lasten.
  • Het gerealiseerd resultaat van € 576.762 voordelig.
    Dit is het uiteindelijke resultaat dat is ontstaan na de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves.

Begrotingsrechtmatigheid
Het stelsel van begroten en de bewaking hiervan moet waarborgen dat de baten en lasten binnen de (gewijzigde) begroting blijven en dat belangrijke wijzigingen of dreigende overschrijdingen tijdig worden gemeld aan de gemeenteraad, zodat deze tijdig (binnen het begrotingsjaar) een besluit kan nemen.

In uw raadsvergadering van 28 mei 2020 heeft u de financiële verordening 2019 vastgesteld. De aanleiding voor de wijziging is dat met ingang van de begroting 2019 de begroting en de jaarrekening per thema in plaats van per programma is verbijzonderd. In deze verordening heeft u, met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2019, ingestemd om de baten en lasten per thema te autoriseren. Aanvullend geven wij u inzicht in de baten en lasten per taakveld en ook worden de afwijkingen per taakveld toegelicht.

Uit deze rekening 2019 blijkt dat de  totale lasten op rekeningbasis de begroting 2019 (inclusief begrotingswijzigingen) van een aantal thema’s overschrijden. Tegenover deze overschrijdingen van deze lasten staan ook hogere  baten van deze thema’s. Per saldo zijn de hogere baten groter  dan de hogere lasten en dit resulteert dan ook in een voordeliger resultaat van de jaarrekening 2019 ten opzichte van Berap 2019 I.

De afwijkingen zijn zowel van de investeringen als van de exploitatie adequaat toegelicht. De toelichting houdt in dat wij van mening zijn dat de afwijkingen passen binnen het bestaande beleid van uw raad en niet eerder bekend waren. Indien uw raad  de jaarrekening vaststelt, stemt uw raad in met deze afwijkingen en de toelichting van ons college. Op deze manier autoriseert uw raad de afwijkingen en worden de afwijkingen dan rechtmatig en wordt voldaan aan de begrotingsrechtmatigheid. Deze werkwijze wijkt niet af van voorgaande jaren.

Hierna volgt een overzicht van de baten en lasten per thema. In het onderdeel 'Toelichting op het overzicht van baten en lasten' wordt er een analyse gegeven van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de jaarrekening.

Primitieve begroting 2019

Actuele begroting 2019

Werkelijk 2019

Taakvelden

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

0.2

Burgerzaken

827

426

-400

932

426

-506

863

318

-545

4.1

Openbaar basisonderwijs

136

24

-112

161

24

-137

167

22

-146

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

1.091

110

-981

1.156

319

-837

1.182

318

-864

5.1

Sportbeleid en activering

372

37

-335

404

187

-217

419

167

-252

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

1.120

-1.120

1.194

76

-1.118

1.307

123

-1.184

6.2

Wijkteams

4.271

-4.271

3.900

-3.900

3.938

-3.938

6.3

Inkomensregelingen

8.847

7.047

-1.800

8.870

7.292

-1.578

8.792

7.208

-1.585

6.4

Begeleide participatie

5.280

-5.280

5.394

-5.394

5.247

-5.247

6.5

Arbeidsparticipatie

1.016

-1.016

1.027

15

-1.012

960

31

-929

6.6

Maatwerkvoorziening (WMO)

437

30

-407

661

6

-656

951

42

-909

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

4.748

156

-4.592

5.736

72

-5.664

5.959

138

-5.821

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

4.581

-4.581

5.381

-5.381

5.613

-5.613

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

25

-25

25

-25

25

-25

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

1.146

-1.146

1.146

-1.146

757

-757

7.1

Volksgezondheid

1.026

-1.026

1.002

-1.002

1.024

28

-995

Totaal

Onze inwoners

34.923

7.830

-27.092

36.989

8.417

-28.573

37.204

8.395

-28.810

3.1

Economische ontwikkeling

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

160

153

-6

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

4

17

13

4

17

13

5

11

6

3.4

Economische promotie

451

1.420

969

604

1.470

866

590

1.558

968

Totaal

Onze economie

455

1.437

982

608

1.487

879

755

1.722

968

0.1

Bestuur

1.701

-1.701

1.614

123

-1.491

1.722

130

-1.591

5.3

Cult.presentatie, -productie en -partic.

132

16

-115

153

16

-137

160

16

-144

5.4

Musea

158

4

-153

178

4

-173

195

4

-191

5.6

Media

543

-543

643

100

-543

643

100

-543

7.4

Milieubeheer

555

1

-554

629

17

-612

659

2

-657

Totaal

Onze toekomst

3.089

21

-3.066

3.217

260

-2.956

3.379

252

-3.126

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

562

178

-383

1.164

812

-352

999

804

-195

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

1.281

1

-1.280

1.301

1

-1.300

1.314

2

-1.312

1.2

Openbare orde en veiligheid

193

-193

151

-151

199

-199

2.1

Verkeer en vervoer

2.791

2

-2.789

3.359

52

-3.306

3.199

211

-2.988

4.2

Onderwijshuisvesting

797

38

-759

775

161

-614

956

159

-798

5.2

Sportaccommodaties

1.819

440

-1.379

2.455

311

-2.144

2.417

263

-2.154

5.5

Cultureel erfgoed

2

-2

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

3.032

17

-3.015

3.366

56

-3.310

3.167

91

-3.076

7.2

Riolering

1.948

3.059

1.111

1.747

3.059

1.311

1.967

3.125

1.158

7.3

Afval

1.718

2.463

746

1.950

2.420

469

1.939

2.276

336

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

410

153

-258

399

153

-247

378

140

-238

8.1

Ruimtelijke ordening

948

35

-913

1.490

355

-1.135

1.432

369

-1.063

8.2

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine

57

100

43

58

100

42

613

833

220

8.3

Wonen en bouwen

1.327

459

-867

1.178

810

-367

926

800

-126

Totaal

Onze leefomgeving

16.885

6.945

-9.938

19.393

8.290

-11.104

19.506

9.073

-10.435

Totaal

thema's

55.352

16.233

-39.114

60.207

18.454

-41.754

60.844

19.442

-41.403

0.5

Treasury

3.886

4.782

896

629

893

263

552

825

273

0.61

OZB woningen

55

4.444

4.389

55

4.544

4.489

71

4.634

4.563

0.62

OZB niet-woningen

1.390

1.390

1.390

1.390

1.327

1.327

0.64

Belastingen overig

182

-182

246

-246

249

-249

0.7

Alg.uitkeringen en ov. uitkeringen GF

14

42.142

42.129

164

43.069

42.905

14

43.335

43.320

Totaal

algemene dekkingsmiddelen

4.137

52.758

48.622

1.094

49.896

48.801

886

50.121

49.234

0.4

Overhead

8.914

213

-8.701

8.108

143

-7.965

7.902

124

-7.778

0.8

Overige baten en lasten

609

-50

-659

-315

-50

265

3

-85

-89

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

-94

94

Totaal

overhead, overige baten en lasten en VpB

9.523

163

-9.360

7.793

93

-7.700

7.811

39

-7.773

Saldo van baten en lasten

69.012

69.154

148

69.094

68.443

-653

69.541

69.602

58

0.10

Mutaties reserves

1.395

1.688

292

4.887

5.778

891

5.273

5.791

518

Resultaat

70.407

70.842

440

73.981

74.218

237

74.814

75.393

576

Deze pagina is gebouwd op 06/16/2020 16:07:35 met de export van 06/16/2020 16:05:20