Jaarstukken 2019

Jaarrekening

Overzicht taakvelden

Gemeente geven hun geld uit aan een breed scala aan deelterreinen, variërend van bijvoorbeeld onderwijshuisvesting, tot de gemeentelijke plantsoendienst of de jeugdzorg. Om te zorgen dat deze uitgaven geaggregeerd kunnen worden en vergeleken kunnen worden tussen gemeenten is een uniform set van 48 eenheden door de Rijksoverheid gedefinieerd. Deze eenheden noemen we de taakvelden en deze worden weer geclusterd in 9 hoofdstukken, de hoofdtaakvelden.
Gemeenten zijn verplicht om een overzicht van deze taakvelden op te nemen in de jaarrekening.

Verdelingsprincipe
De taakvelden zijn in 2019 verdeeld over verschillende thema’s.

Begroting 2019 prim.

Begroting 219 na wijz

Jaarrekening 2019

Taakvelden

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

0.0 Bestuur en ondersteuning

0.4

Overhead

8.914

213

-8.701

8.108

143

-7.965

7.902

124

-7.778

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

562

178

-383

1.164

812

-352

999

804

-195

0.7

Alg.uitkeringen en ov. uitkeringen GF

14

42.142

42.129

164

43.069

42.905

14

43.335

43.320

0.1

Bestuur

1.701

-1.701

1.614

123

-1.491

1.722

130

-1.591

0.2

Burgerzaken

827

426

-400

932

426

-506

863

318

-545

0.64

Belastingen overig

182

-182

246

-246

249

-249

0.10

Mutaties reserves

1.395

1.688

292

4.887

5.778

891

5.273

5.791

518

0.5

Treasury

3.886

4.782

896

629

893

263

552

825

273

0.61

OZB woningen

55

4.444

4.389

55

4.544

4.489

71

4.634

4.563

0.62

OZB niet-woningen

1.390

1.390

1.390

1.390

1.327

1.327

0.8

Overige baten en lasten

609

-50

-659

-315

-50

265

3

-85

-89

0.11

Res. van de rekening van baten en lasten

438

-438

237

-237

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

-94

94

18.583

55.213

36.632

17.721

57.128

39.406

17.554

57.203

39.648

1.0 Veiligheid

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

1.281

1

-1.280

1.301

1

-1.300

1.314

2

-1.312

1.2

Openbare orde en veiligheid

193

-193

151

-151

199

-199

1.474

1

-1.473

1.452

1

-1.451

1.513

2

-1.511

2.0 Verkeer, vervoer, waterstaat

2.1

Verkeer en vervoer

2.791

2

-2.789

3.359

52

-3.306

3.199

211

-2.988

2.791

2

-2.789

3.359

52

-3.306

3.199

211

-2.988

3.0 Economie

3.4

Economische promotie

451

1.420

969

604

1.470

866

590

1.558

968

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

4

17

13

4

17

13

5

11

6

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

160

153

-6

3.1

Economische ontwikkeling

455

1.437

982

608

1.487

879

755

1.722

968

4.0 Onderwijs

4.2

Onderwijshuisvesting

797

38

-759

775

161

-614

956

159

-798

4.1

Openbaar basisonderwijs

136

24

-112

161

24

-137

167

22

-146

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

1.091

110

-981

1.156

319

-837

1.182

318

-864

2.024

172

-1.852

2.092

504

-1.588

2.305

499

-1.808

5.0 Sport, cultuur, recreatie

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

3.032

17

-3.015

3.366

56

-3.310

3.167

91

-3.076

5.2

Sportaccommodaties

1.819

440

-1.379

2.455

311

-2.144

2.417

263

-2.154

5.6

Media

543

-543

643

100

-543

643

100

-543

5.3

Cult.presentatie, -productie en -partic.

132

16

-115

153

16

-137

160

16

-144

5.5

Cultureel erfgoed

2

-2

5.4

Musea

158

4

-153

178

4

-173

195

4

-191

5.1

Sportbeleid en activering

372

37

-335

404

187

-217

419

167

-252

6.058

514

-5.542

7.199

674

-6.524

7.001

641

-6.360

6.0 Sociaal domein

6.3

Inkomensregelingen

8.847

7.047

-1.800

8.870

7.292

-1.578

8.792

7.208

-1.585

6.5

Arbeidsparticipatie

1.016

-1.016

1.027

15

-1.012

960

31

-929

6.4

Begeleide participatie

5.280

-5.280

5.394

-5.394

5.247

-5.247

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

1.120

-1.120

1.194

76

-1.118

1.307

123

-1.184

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

4.748

156

-4.592

5.736

72

-5.664

5.959

138

-5.821

6.2

Wijkteams

4.271

-4.271

3.900

-3.900

3.938

-3.938

6.6

Maatwerkvoorziening (WMO)

437

30

-407

661

6

-656

951

42

-909

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

4.581

-4.581

5.381

-5.381

5.613

-5.613

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

1.146

-1.146

1.146

-1.146

757

-757

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

25

-25

25

-25

25

-25

31.471

7.233

-24.238

33.334

7.461

-25.874

33.549

7.542

-26.008

7.0 Volksgezondheid, milieu

7.2

Riolering

1.948

3.059

1.111

1.747

3.059

1.311

1.967

3.125

1.158

7.4

Milieubeheer

555

1

-554

629

17

-612

659

2

-657

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

410

153

-258

399

153

-247

378

140

-238

7.1

Volksgezondheid

1.026

-1.026

1.002

-1.002

1.024

28

-995

7.3

Afval

1.718

2.463

746

1.950

2.420

469

1.939

2.276

336

5.657

5.676

19

5.727

5.649

-81

5.967

5.571

-396

8.0 Volkshuisvesting, R.O., stedelijke vern.

8.1

Ruimtelijke ordening

948

35

-913

1.490

355

-1.135

1.432

369

-1.063

8.3

Wonen en bouwen

1.327

459

-867

1.178

810

-367

926

800

-126

8.2

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine

57

100

43

58

100

42

613

833

220

2.332

594

-1.737

2.726

1.265

-1.460

2.971

2.002

-969

Totaal taakvelden

70.845

70.842

2

74.218

74.221

1

74.814

75.393

576

Deze pagina is gebouwd op 06/16/2020 16:07:35 met de export van 06/16/2020 16:05:20