Jaarstukken 2019

Algemeen

Leeswijzer en algemene inleiding

Algemeen
De uitbraak van COVID-19 (Corona) eind februari heeft een enorme impact op ons allemaal. De wereldwijde pandemie leidt tot ongekende omstandigheden. Voor de aanpak van COVID-19 hebben wij, aanvullend op de landelijke maatregelen van het Rijk, als Drentse gemeenten  tien maatregelen genomen om onze lokale en regionale ondernemers te ondersteunen. Verder zullen wij voor onze inwoners en ondernemers, waar nodig, maatwerk toepassen.
De uitbraak van COVID-19 raakt veel beleidsterreinen van onze organisatie. We streven naar een zo adequaat mogelijke uitvoering van de landelijke en lokale maatregelen en naar zoveel mogelijk continuïteit van de reguliere werkzaamheden. Zo werken veel medewerkers van uit huis en wordt er druk gewerkt om noodzakelijke (digitale) besluitvorming mogelijk te maken.

De Jaarstukken
Dit zijn de eerste jaarstukken opgesteld in nieuwe stijl. De indeling van de jaarstukken is op basis van de vier thema’s: Onze inwoners, Onze economie, Onze toekomst en Onze leefomgeving. Tot slot laten we in 'Onze portemonnee' zien hoe wij aan onze inkomsten komen.

Wij leggen verantwoording af over het financiële beheer en over het behalen van de doelstellingen uit de begroting 2019. De jaarstukken zijn onderverdeeld in het jaarverslag en de jaarrekening. De jaarstukken zijn opgesteld binnen de kaders van het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV). Dit ziet u terug in de indeling en de opbouw van de jaarstukken.

Het jaarverslag
In de themabegroting 2019 zijn per thema doelstellingen benoemd. In de vorige bestuursrapportages werd de voortgang aangegeven per april 2019
(T1 Bestuursrapportage I) en per november 2019 (T2 Bestuursrapportage II). Nu is voor alle doelstellingen de stand per eind 2019 in beeld gebracht.

We geven de doelstellingen weer in een samenvatting. De voortgang geven we aan met onderstaande kleuren.

afgewerkt

volgens planning

niet volgens planning

nog niet gestart

Waar noodzakelijk geven we  een toelichting. Dat is in ieder geval zo als de uitvoering van een bepaald doel niet volgens planning loopt of nog niet is gestart. Per doelstelling rapporteren we over de voortgang.

De jaarrekening
Wij kunnen ons voorstellen dat u na het lezen van dit verslag benieuwd bent naar de kosten, of de plannen binnen het budget zijn uitgevoerd en hoe de gemeente er voor staat. In het onderdeel ‘Samenvatting’ van de jaarstukken staan de belangrijkste oorzaken van het rekeningresultaat.

Bij de balans en het overzicht van baten en lasten zijn de verschillen ten opzichte van de begroting na wijziging in beeld gebracht. Is het verschil groter dan € 25.000 dan lichten wij dit toe. De verschillen ontstaan als in de bestuursrapportage 2019-II een ander bedrag begroot is, dan in het jaarwerk in werkelijkheid is gerealiseerd.

Centrale verklaring voor een aantal posten
We kiezen er in de jaarrekening voor om de mutaties ‘loonkosten’ en ‘kapitaallasten’ centraal weer te geven. Dit voorkomt veel verwijzingen en herhalingen. Je hoeft bijvoorbeeld niet meer aan te geven dat het voordeel op het ene taakveld wordt gecompenseerd op een ander taakveld. Ook laten wij op deze wijze zien hoe de totale loonkosten zich verhouden ten opzichte van de raming.

De SiSa-verantwoording
Van het Rijk en de Provincie ontvangt de gemeente uitkeringen voor een aantal specifieke taken. De SiSa-bijlage is ook een onderdeel van de jaarstukken. In de SiSa-bijlage leggen we verantwoording af over deze specifieke uitkeringen.

Beleidsindicatoren
Volgens het BBV zijn we verplicht om de beleidsindicatoren van Waarstaatjegemeente.nl te presenteren. Deze indicatoren zijn bij de thema’s opgenomen, met de bron per indicator
Waarstaatjegemeente.nl verzamelt de gegevens uit een aantal bronnen zoals het CBS en de VNG.

Overzicht taakvelden
Vanaf 2017 moeten gemeenten volgens de vernieuwde BBV-voorschriften ook verplichte taakvelden opnemen in de jaarrekening. Op die manier zijn gemeenten onderling makkelijker te vergelijken. Op deze manier worden het Rijk en het CBS van goede en eenduidige informatie voorzien. Wij hebben in de jaarrekening een overzicht opgenomen van deze voorgeschreven taakvelden.

Wij hopen u met dit verslag een goed inzicht te kunnen geven in onze financiën.

College van burgemeester en wethouders


  Jan Seton      Niek Wind     Freek Buijtelaar Nynke Houwing   Albert Trip

Deze pagina is gebouwd op 06/16/2020 16:07:35 met de export van 06/16/2020 16:05:20