Jaarstukken 2019

Paragrafen

Weerstandsvermogen en Risicomanagement

In deze paragraaf, waarin rekening is gehouden met de in het voorjaar 2019 vastgestelde nieuwe nota Reserves en Voorzieningen, geven wij u over 2019 een beeld van de financiële positie van de gemeente. Het is niet eenvoudig om te bepalen hoe goed of slecht een gemeente er financieel voorstaat. Of een hoge schuld nadelig is voor de financiële positie hangt er bijvoorbeeld vanaf welke bezittingen er tegenover de schulden staan, en hoe hoog de opbrengsten zijn waarmee rente en aflossing kunnen worden betaald.
Kortom de financiële positie van een gemeente is niet in één kengetal uit te drukken, maar door naar een aantal belangrijke financiële kengetallen gezamenlijk te kijken kan er wel een uitspraak worden gedaan over de financiële positie van de gemeente.

Op basis van de uitkomsten van een aantal belangrijke financiële kengetallen hebben wij, conform onze begroting 2020, het volgende vastgesteld:

  • Onze weerstandsratio is uitstekend
  • Onze schuldpositie ligt in de veilige zone
  • Onze vermogenspositie is voldoende
  • Onze grondexploitatie ligt in de veilige zone
  • Onze structurele begrotingsruimte is toereikend
  • Onze belastingcapaciteit is hoog in vergelijking met andere gemeenten

Op basis van het bovenstaande komen wij tot de conclusie dat er sprake is van een gezonde financiële positie. De belastingcapaciteit is echter wel hoog in vergelijking met andere gemeenten.

Deze pagina is gebouwd op 06/16/2020 16:07:35 met de export van 06/16/2020 16:05:20