Jaarstukken 2019

Bijlagen

Lijst met afkortingen

Afkorting

Volledige omschrijving

ABP

Afvalbrengpunt

BBV

Besluit begroting en verantwoording

BCF

BTW compensatiefonds

BHV

Bedrijfshulpverlening

BIBOB

Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen Openbaar Bestuur

BNG

Bank Nederlandse gemeenten

BOCE

Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen

COELO

Centrum voor onderzoek van de economie van lagere overheden

CROW

Centrum voor regelgeving, onderzoek in grond-, water- en wegenbouw en verkeerstechniek

DIFTAR

Differentiatie afvaltarieven

DPL

Dynamische prioriteitenlijst

EDR

Eems Dollard regio

EMU

Economische en Monetaire Unie

FIDO

Financiering decentrale overheden

GFT

Groente- fruit en tuin

GGD

Gemeentelijke gezondheidsdienst

GRP

Gemeentelijk rioleringsplan

GVVP

Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan

JGZ

Jeugdgezondheidszorg

KCC

Klantcontactcentrum

LTO

Land- en tuinbouworganisatie

MFA

Multi functionele accommodatie

MJOP

Meerjaren onderhoudsplanning

MKB

Midden- en kleinbedrijf

NIEGG

Niet in exploitatie genomen gronden

OGGZ

Openbare geestelijke gezondheidszorg

OOV

Openbare orde en veiligheid

OZB

Onroerende Zaak Belasting

P&C

Planning & Control

RUD

Regionale uitvoeringsdienst

SROI

Social Return on Investment

VAR

Vrije Algemene Reserve

VRD

Veiligheidsregio Drenthe

VTD

Veilig Thuis Drenthe

WMO

Wet maatschappelijke ondersteuning

WAR

Weerstandsdeel Algemene Reserve

WSW

Wet sociale werkvoorziening

VNG

Vereniging Nederlandse Gemeenten

VPB

Vennootschapsbelasting

ZZP

Zelfstandige zonder personeel

Deze pagina is gebouwd op 06/16/2020 16:07:35 met de export van 06/16/2020 16:05:20