Jaarstukken 2019

Bijlagen

Verplichte beleidsindicatoren

Hieronder een overzicht van de verplichte beleidsindicatoren die we volgens het BBV in de jaarstukken en de begroting dienen weer te geven.

Nr

Indicator

Waarde

Eenheid

Jaar

Bron

1

Verwijzingen Halt

40

per 10.000 jongeren

2018

Stichting Halt

2

Misdrijven - Winkeldiefstallen

0,2

per 1.000 inwoners

2018

CBS - Diefstallen

3

Misdrijven - Geweldsmisdrijven

3,7

per 1.000 inwoners

2018

CBS - Criminaliteit

4

Misdrijven - Diefstallen uit woning

1,8

per 1.000 inwoners

2018

CBS - Diefstallen

5

Misdrijven - Vernielingen en beschadigingen 

3,2

per 1.000 inwoners

2018

CBS - Criminaliteit

6

Functiemenging

39,6

%

2019

CBS BAG/LISA - bewerking ABF Research

7

Vestigingen (van bedrijven)

152,8

per 1.000 inw.15 t/m 64jr

2019

LISA

8

Absoluut verzuim

0

per 1.000 leerlingen

2018

DUO/Ingrado

9

Relatief verzuim

23

per 1.000 leerlingen

2018

DUO/Ingrado

10

Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie 

2

%

2018

DUO/Ingrado

11

Niet-sporters

56,3

%

2016

Gezondheidsmonitor volwassenen, GGD’en, CBS en RIVM

12

Omvang huishoudelijk restafval

124

kg per inwoner

2018

CBS statistiek Huishoudelijk afval

13

Hernieuwbare elektriciteit

22,5

%

2018

Klimaatmonitor - Rijkswaterstaat

14

Gemiddelde WOZ waarde

173

x €1.000

2015

CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken

15

Gemiddelde WOZ waarde

172

x €1.000

2016

CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken

16

Gemiddelde WOZ waarde

175

x €1.000

2017

CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken

17

Gemiddelde WOZ waarde

183

x €1.000

2018

CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken

18

Gemiddelde WOZ waarde

193

x €1.000

2019

CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken

19

Nieuw gebouwde woningen

5,6

per 1.000 woningen

2019

Basisregistraties adressen en gebouwen - bewerking ABF Research

20

Demografische druk 

79,3

%

2019

CBS Statistiek Bevolking - bewerking ABF Research

21

Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden

783

2019

COELO, Groningen

22

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

827

2019

COELO, Groningen

23

Banen

487,8

per 1.000 inwoners 15-64 jaar

2019

CBS Bevolkingsstatistiek / LISA - bewerking ABF Research

24

Jongeren met een delict voor de rechter

1

%

2018

CBS Jeugd

25

Achterstand onder jeugd - Kinderen in uitkeringsgezin

5

%

2018

CBS Jeugd

26

Achterstand onder jeugd - Werkloze jongeren

2

%

2018

CBS Jeugd

27

Netto arbeidsparticipatie

65

%

2018

CBS - Arbeidsdeelname

28

Personen met een bijstandsuitkering

291,3

per 10.000 inwoners

2019

CBS - Participatiewet

29

Lopende re-integratievoorzieningen

361,9

per 10.000 inwoners 15-64 jaar

2018

CBS - Participatiewet

30

Jongeren met jeugdhulp

12

% van alle jongeren tot 18 jaar

2019

CBS Jeugd

31

Jongeren met jeugdbescherming

1,8

%

2019

CBS Jeugd

32

Jongeren met jeugdreclassering

0,2

%

2015

CBS Jeugd

33

Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo

740

per 10.000 inwoners

2019

CBS - Monitor Sociaal Domein WMO

Deze pagina is gebouwd op 06/16/2020 16:07:35 met de export van 06/16/2020 16:05:20