Jaarstukken 2019

Bijlagen

Interbestuurlijk toezicht

Algemeen
In de afgelopen jaren zijn er een aantal fundamentele wijzigingen doorgevoerd, waar het gaat om het toezicht tussen verschillende bestuurslagen. Dit is vastgelegd in de Wet Revitalisering Generiek Toezicht

In overleg met de Drentse gemeenten is door de provincie Drenthe een beoordelingskader vastgesteld. Aan de hand van dit toetsingskader geeft de provincie inhoud aan de toezichthoudende rol op de domeinen Financiën, monumentenzorg, ruimtelijke ordening, WABO en archief
In Drents verband is afgesproken dat de zelfbeoordeling door gemeenten een plek krijgt in de P&C cyclus en wordt opgenomen bij de jaarrekening.

Medebewindstaken
De volgende taken die door de gemeente in medebewind worden uitgevoerd worden verantwoord

Domein

Belang toezicht

Ruimtelijke Ordening

Actuele bestemmingsplannen en aanwezigheid Structuurvisie(s) bij gemeenten conform de wettelijk eisen in WRO (Wet Ruimtelijke
Ordening)

Omgevingsrecht

Bescherming van mens en natuur tegen schade en gevaar. Uitvoering van de vergunningverlening, nalevingstoezicht en handhaving (milieu, bouwen en wonen)

Monumenten

(Planologische) bescherming cultuurhistorische en archeologische waarden via actuele gemeentelijke ruimtelijke plannen.
Deskundige advisering vergunningsverlening

Huisvesting statushouders

Tijdige huisvesting van het aantal statushouders overeenkomstig de halfjaarlijkse taakstelling van het Rijk.

Archiefzorg

Controle van de kwaliteit van de informatiehuishouding van overheden, zoals die nodig is voor adequate verantwoording,  bewijsvoering en historisch onderzoek.

Uitkomsten zelfevaluatie
Hieronder wordt per domein de zelfbeoordeling aangegeven op basis van de criteria die door de provincie zijn vastgesteld.

Ruimtelijke Ordening

Status
Rood/Oranje
Groen

Toelichting

Gemeente beschikt voor het gehele grondgebied over actuele, bestuurlijk vastgestelde   structuurvisie(s) conform de wettelijke vereisten

De Structuurvisie beslaat het hele grondgebied van gemeente Borger-Odoorn en is op 9 december 2010 vastgesteld, in werking getreden op vrijdag 21 januari 2011.

Gemeente beschikt voor het gehele grondgebied over actuele, bestuurlijk vastgestelde bestemmingsplannen conform de wettelijke vereisten

In 2018 is voor het gehele buitengebied van gemeente Borger-Odoorn een bestemmingsplan vastgesteld. Dit geldt ook voor de linten Valthermond, 1e Exloërmond en Nieuw-Buinen (2017). In 2020 zal het dorpenplan en een bestemmingsplan voor Borger in procedure worden gebracht.

Is er reden voor extra aandacht?

Nee.

Omgevingsrecht

Status
Rood/Oranje
Groen

Toelichting

Gemeente heeft een actueel
beleid op het gebied van
vergunningverlening,
toezicht en handhaving
(VTH), inclusief veiligheid,
bouwplantoetsing,
bodembeleid en een
probleem- en risicoanalyse

Ja. In 2019 is vergunningverlening toegevoegd aan het al bestaande toezichts- en handhavingsbeleid. Dit beleid is vastgesteld tot 1-1-21. In 2020 wordt het VTH-beleid geëvalueerd en herijkt..

Gemeente heeft een
consistent en duidelijk,
bestuurlijk vastgesteld
Jaarprogramma op het
gebied van VTH, met
voldoende operationele
doelen

Ja de gemeente Borger-Odoorn heeft een VTH- uitvoeringsprogramma.

Gemeente heeft een
bestuurlijk vastgesteld
Jaarverslag op het gebied
van VTH

Ieder jaar wordt er een jaarverslag opgesteld. Deze wordt vastgesteld door het college. En ter kennisname aan de gemeenteraad toegestuurd.

Uit het Jaarverslag blijkt dat
doelen en normen op het
gebied van VTH zijn behaald
volgens de wettelijke
vereisten

Ja er zijn concreet onderdelen benoemd die na afloop van het jaar worden beoordeeld.

Gemeente heeft een
bestuurlijk vastgestelde
kwaliteitsverordening op het
gebied van VTH

Ja, deze is in 2016 vastgesteld door de Raad

Totaalbeeld
Is er reden voor extra
aandacht?

Nee

Monumenten

Status
Rood/Oranje
Groen

Toelichting

Gemeente heeft bij de
vaststelling van nieuwe
bestemmingsplannen, of bij
vrijstelling op bestaande
plannen, aangegeven op
welke wijze wordt omgegaan
met in geding zijnde
cultuurhistorische en
archeologische waarden;
deze bestemmingsplannen
zijn bestuurlijk vastgesteld

De gemeente is al bezig met een beleidsnota Cultuur Historie Borger-Odoorn. Deze gaat 1 op 1 worden opgenomen in de nieuwe Omgevingsvisie op basis van de Omgevingswet.
Tot die beleidsimplantatie wordt separaat Cultuur Historie meegenomen in actualiseringsbestemmingsplannen of mini-bestemmingsplannen

Gemeente heeft een
commissie ingesteld die
adviseert over
omgevingsvergunningen
voor het aanpassen van een
beschermd monument en
vraagt deskundig advies bij
vergunningverlening waarbij
cultuurhistorische en/of
archeologische waarden aan
de orde zijn

Deskundigheid wordt vanaf 2014 structureel betrokken van Stichting Libau. Zowel voor archeologie als voor cultuurhistorie.

Binnen de gemeente vindt
adequaat toezicht en
handhaving plaats op het
gebied van monumenten en
archeologie; dit is tevens
vastgelegd in documenten

Toezicht door gemeentelijke toezichthouders en Borger-Odoorn heeft parttime een “eigen” archeoloog in dienst.

Totaalbeeld
Is er reden voor extra aandacht?

Druk om te komen tot beleidsnota Cultuur-Historie.

Huisvesting statushouders

Status
Rood/Oranje
Groen

Toelichting

Gemeente voldoet aan de halfjaarlijkse taakstelling (eerste helft van het jaar) op gebied van huisvesting van statushouders en heeft geen achterstanden of loopt hierop in.

Ja, de taakstelling van de eerste helft van 2019 is gehaald.

Gemeente voldoet aan de
halfjaarlijkse taakstelling
(tweede helft van het jaar)
op het gebied van
huisvesting van
statushouders en heeft geen
achterstand of loopt hierop in

Ja, de taakstelling van de tweede helft van 2019 is gehaald.

Totaalbeeld
Is er reden voor extra aandacht?

Onze gemeente heeft voldaan aan de taakstelling. Maar de achterstand die we in het begin van het jaar hadden is niet ingelopen. De reden hiervoor is en blijft vooral het feit dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) momenteel te weinig vluchtelingen een verblijfsvergunning verleent. En daardoor koppelt het COA onvoldoende statushouders aan de gemeente.

Archiefzorg

Status
Rood/Oranje
Groen

Toelichting

Het beheer van zowel analoge als digitale overheidsinformatie voldoet aan toetsbare eisen van een toe te passen kwaliteitssysteem

Het in 2015 ontwikkelde kwaliteitszorgsysteem is niet vastgesteld. In de praktijk wordt wel gewerkt volgens dit systeem. In het project Archief2020 zal het kwaliteitszorgsysteem bijgewerkt worden waar nodig en volgens KIDO worden ingericht. Daarna zal het ook vastgesteld worden.

Zowel analoge als digitale overheidsinformatie wordt in goede en geordende en toegankelijke staat gebracht.

De fysieke archiefbescheiden zijn in 2017 geïnventariseerd. De inventaris is openbaar toegankelijk via drentsarchiefnet.nl. De archiefbewerkingsplannen op basis van de inventarisatie vinden plaats. Voor de digitale archiefbescheiden wordt gebruik gemaakt van een integrale zoekmachine.
De digitale archiefbescheiden zijn niet allemaal goed in beeld. Dat komt door het gebruik van netwerkschijven en e-mail die niet geregistreerd wordt. Ook zijn een aantal applicaties niet in beeld bij DIV, terwijl er wel informatie in wordt opgeslagen (die bewaard of juist vernietigd moet worden). Bescheiden die in het oude DMS Corsa en het huidige zaaksysteem staan, zijn doorzoekbaar via een integrale zoekmachine.

Zowel analoge als digitale overheidsinformatie wordt tijdig vernietigd dan wel overgebracht, openbaar gemaakt en beschikbaar gesteld

Vernietiging, openbaar maken en beschikbaar stellen vinden over het algemeen tijdig plaats. In het zaaksysteem is een achterstand met vernietigen die in 2020 wordt weggewerkt.
Er heeft in 2019 geen formele overbrenging plaatsgevonden. In de praktijk blijven de archiefbescheiden op dezelfde plek in de archiefbewaarplaats.

Zowel analoge als digitale overheidsinformatie wordt duurzaam beheerd en is geplaatst in daarvoor geëigende beheer omgevingen

Zowel fysieke als digitale bewaarplaatsen voldoen aan wet- en regelgeving. Deze worden hier ook op gecontroleerd. Vanuit het verbeterplan is er wel aandacht voor toekomstige aansluiting op een e-depot voor digitale archiefbescheiden.

Er is een passend
verbeterplan voor het
archiefbeheer; dit is alleen
aan de orde als er niet
(volledig) wordt voldaan aan
alle bovengenoemde punten

Er is een plan van aanpak om het informatie- en archiefbeheer op orde te krijgen. Hier in zijn in 2019 al stappen gezet, en dit krijgt een vervolg in 2020.

Totaalbeeld
Is er reden voor extra aandacht?

Het is goed in beeld welke verbeteringen nog moeten worden aangebracht zodat de gemeente het archief helemaal op orde heeft.
Binnen team DIV is er grote focus op om de verbeteringen uit te voeren en in de organisatie is bewustwording gecreëerd.

Deze pagina is gebouwd op 06/16/2020 16:07:35 met de export van 06/16/2020 16:05:20