Jaarstukken 2019

Paragrafen

Grondbeleid

In de nota grondbeleid zijn de richtlijnen vastgelegd voor het gemeentelijk grondbeleid. De huidige nota  grondbeleid is vastgesteld in 2010 en is aan actualisatie toe. We zijn gestart met het opstellen van een nieuwe nota grondbeleid en deze is bijna gereed. Wij verwachten in de 2e helft van 2020 u deze te presenteren

Woningbouwbehoefte:
Bij de uitvoering van het grondbeleid zijn de doelstellingen die zijn verwoord bij de thema’s Onze economie (bedrijventerreinen) en Onze leefomgeving (wonen) leidend. Bij het ontwikkelen van nieuwe woningbouwplannen, maar ook bij de lopende plannen, wordt zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de beleidsnota ‘Woonvisie’ en bij het masterplan ‘Woningbouw 2018+’. Het gaat hierbij om de kwaliteit en omvang van de woningvoorraad in te passen in de demografische ontwikkelingen. Daarnaast ontwikkelen wij een woondashboard voor monitoring van de staat van het wonen in onze gemeente. Momenteel onderzoeken wij ook het verplaatsen van bouwcapaciteit tussen de dorpen en ook hoe inbreidingsplannen o.b.v. vraag en aanbod zo goed mogelijk op elkaar aansluiten (herprogrammering). Wij toetsen nieuwe woningbouwplannen aan deze speerpunten, zowel bij actief als bij passief grondbeleid.

In het afgelopen jaar hebben wij wederom naar mogelijkheden gezocht om de verkoop van de kavels te stimuleren. Deze bestonden o.a. uit de (tijdelijke) aanpassing van m2-prijzen, het beter op elkaar laten aansluiten van vraag en aanbod (kavels woningbouw) en grote reclameborden langs de N34 te Borger. Gelet op het aantal genomen opties en de informatie die wordt opgevraagd over kavels in 2019/2020 zullen o.a. deze maatregelen een positief effect hebben gehad.
Om in het bestemmingsplan “Aan de Strengen”  meer aan te sluiten op de marktvraag is in dit plan de verplichting van de bouw van een bedrijfswoning aan de buitenrand omgezet in een optie.

Deze pagina is gebouwd op 06/16/2020 16:07:35 met de export van 06/16/2020 16:05:20